Teknologiakasvatus ja oppilaitokset

paint-1772747_640Maailma muuttuu ja kasvatus sekä opetus sen mukana. Se, mikä vielä vaikkapa 80-luvulla oi relevanttia kasvatuksen kannalta, ei enää sitä ole. Teknologian kehittyessä huimaa vauhtia ja yhä nuorempien sitä käyttäessä, on tärkeää, että teknologiakasvatus tehdään myös huolella ja jokaisen lapsen ja nuoren ikään sopivalla tavalla.

On muistettava, että kotonaan jokainen lapsi saattaa olla hiukan eri tilanteessa teknologian osalta, joten niin tässä, kuin muussakin kasvatuksessa on tietenkin huomioitava lapsi tai nuori myös yksilönä. Teknologiakasvatus on kuitenkin jokaiselle ainakin jossain määrin tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Kun puhutaan teknologiasta kasvatuksen yhteydessä, saattaa moni ajatella, että se tarkoittaa samaa, kuin tietokoneen käytön opettaminen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan teknologiakasvatus nähdään paljon monipuolisempana ja laaja-alaisempana kokonaisuutena. Teknologiakasvatus on tapa opettaa lapsia ja nuoria ymmärtämään teknistyvää maailmaa, joka heitä ympäröi. Myös tällaisen ympäristön hallitseminen on teknologiakasvatuksen tarkoituksena.

Mitä teknologiakasvatuksella halutaan saavuttaa?

Teknologiakasvatuksen avulla halutaan tuoda aivan tavallisten peruskoulujen oppilaille tietoa ja taitoa kohdata teknistyvä yhteiskunta avoimin ja uteliain mielin. Heitä halutaan opettaa ymmärtämään teknologiaa ja teknistä ympäristöä, sekä hallitsemaan sitä. On myös tärkeää, että näitä oppilaita valmistetaan jossain määrin tulevaisuuteen, jossa heistä jokainen tulee työskentelemään teknologian parissa. Teknologia tulisi siis opettaa näkemään myös työvälineenä, sen kehittelykohteen potentiaalia kuitenkaan unohtamatta.

Kaiken kaikkiaan saattaa kuulostaa, että teknologiakasvatus kouluissa olisi jotenkin monimutkaista, mutta näin ei ole. Ammattitaitoinen opettaja saa nämä asiat opetettua varsin sujuvasti ja onhan oppilailla usein jo jonkinlaista omaakin näkemystä ja kokemusta teknologiasta kouluun tullessaan.

Teknologian opettaminen

Vaikka asetettaisi minkälaisia tavoitteita, ei teknologiaopetuksesta saa selkeää kuvaa, ellemme avaa hiukan metodeja, joilla sitä voidaan opettaa. Tämä vaihtelee tietenkin sen mukaan, minkä ikäisistä oppilaista on kyse, sillä ymmärrettävästi esikouluikäinen tarvitsee erilaisia tehtäviä kuin vaikkapa peruskoulun yhdeksännellä luokalla opiskeleva.

Teknologiakasvatus sisältyy useampiin oppiaineisiin eli sitä ei välttämättä itsessään opiskella yhden tunnin ajan. Integroituna moniin eri oppiaineisiin se antaa kuitenkin monenlaista kuvaa teknologiasta, aivan kuin sen suunnitelmien mukaan tulisikin. Teknologiaan tutustuminen ja sen oppiminen aloitetaan aina tutuista laitteista, kuten vaikkapa ihan tavanomaisista kodinkoneista. Tästä lähdetään sitten etenemään kohti tuntemattomampia teknologioita. Aina pidetään kuitenkin mielessä tulevaisuuden vaihtoehdot, sillä myös niiden miettiminen on teknologiakasvatuksessa varsin tärkeää.

Teknologiakasvatusta voidaan konkreettisesti toteuttaa esimerkiksi rakennussarjoilla tai muilla samantyyppisillä tehtävillä, joita suorittaessaan oppilas tai oppilasryhmä pitää päiväkirjaa prosessin toteutuksesta. Näin he saavat kokonaiskuvan prosessista. Yleisesti kokeellinen ja luova työskentely ovat teknologiakasvatukselle tärkeitä työkaluja.

Teknologiakasvatuksen hyödyt

Teknologiakasvatuksesta on paljonkin hyötyjä. Ensinäkin, oppilaat oppivat hahmottamaan teknologisia prosesseja ja ympäröivää yhteiskuntaa, jossa teknologia näyttelee suurta roolia. He pääsevät myös stimuloimaan mielikuvitustaan ja luovuuttaan, joka on tärkeä voimavara jokaiselle vauvasta vaariin.

Teknologiakasvatus valmistaa oppilaita myös teknologian käyttöön ja hallintaan, niin nykypäivää kuin tulevaisuuttakin varten. Jonain päivänä teknologiakasvatusta saava opiskelija on työntekijän saappaissa ja tällöin on erinomaisen suuri hyöty, jos tämä on oppinut näkemään teknologian työvälineenä jo aivan pienestä pitäen, mutta on samalla oppinut myös sen mahdollisuudet kehittelykohteena. Innovaatiota kun ei koskaan ole liika.

Jos tiivistämme teknologiakasvatuksen pähkinänkuoreen, voimme sanoa, että se on jokapäiväisen teknologian käytön opetusta, mutta myös teknologian käyttöön valjastamisen opettamista. Eikä saa unohtaa luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, joita teknologiakasvatuksen parissa pääsee aina kokeilemaan. Monipuolisuudella ja avoimella asenteella teknologiakasvatus voi tehdä tämän päivän koululaisista huomisen tunnettuja teknologia-innovaattoreita. Tähän on ainakin hyvä pyrkiä.